EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | TeabenõueLahtiolekuajad
Lugejaks vormistamine
Kojulaenutus
Lugemissaal
Internetipunkt
Muusikanurk
Videosaal
Lasteteenindus
Laenutuspunkt
RVL
Ajakirjandus
Uudiskirjandus
Tasulised teenused
Viivis, hüvitis, tagatis
VIIVIS, HÜVITIS, TAGATIS

Viivise määramine:

  • Õigeaegselt tagastamata teavikute eest võetakse viivist 0,03 € iga viivitatud päeva kohta;
  • Viivist võetakse täiskasvanutelt, üliõpilastelt, ametikoolide õpilastelt ja gümnasistidelt;
  • Viivist ei võeta põhikooli- ja algkooliõpilastelt ning eelkooliealistelt.

 

Tekitatud kahju hüvitamine:

  • Rikutud või kaotatud teaviku peab lugeja asendama kas sama raamatu uue eksemplariga;
  • Kui rikutud või kaotatud raamatut ei ole võimalik asendada sama raamatu uue eksemplariga, siis peab lugeja selle asendama raamatuga võimalike asendusraamatute nimekirjast, mis on koostatud raamatukoguhoidja poolt;
  • Eriti väärtusliku rikutud või kaotatud teaviku hinna tasumist võib nõuda kuni 10-kordses ulatuses;
  • Enne 2010.a. ilmunud raamatu hind ühe-kordses ulatuses on 3,19 €;
  • Lugejale, kes ei ole laenutatud teavikuid tagastanud tagastamistähtpäevaks ja kes on jätnud täitmata keskraamatukogu poolt saadetud meeldetuletustes esitatud nõuded teavikute tagastamiseks ja viivise tasumiseks, tehakse ettekirjutus;
  • Alaealiste tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad;
  • Lugejapileti kaotamise või rikkumise korral saab lugeja uue pileti, mis on tasuline.

 

Tagatise määramine:

·         väljaspool Lääne maakonda elavatelt lugejatelt võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist;

·         Ühe teaviku tagatise suuruseks on antud teaviku hind, väljaarvatud enne 2010.a. ilmunud raamatutel;

·         Enne 2010.a. ilmunud raamatu tagatisraha on 50 krooni  3,19 €;

·         Tagatise tasumise kohta annab raamatukogu kviitungi;

·         Kui lugeja on teavikud  tagastanud, makstakse talle kviitungi esitamisel raha tagasi;

·         Väljavõtmata tagatissummad säilitatakse kaks aastat (alates teavikute viimasest tagastamistähtpäevast), mille möödumisel jääb raha raamatukogule.

 

Võlgnikele meelde tuletamise kord:

·         Kui lugeja on andnud raamatukogule oma e-posti aadressi, siis annab raamatukoguprogramm talle tagastamistähtaja lähenemisest märku ja tagastamistähtaja ületamise korral saadab meeldetuletusi;

·         Kui e-postiaadress puudub või kui võlgnik teadetele ei vasta, saadab raamatukogu  lugejale kolme kuu jooksul kas posti, elektronposti või telefoni teel kolm meeldetuletust.

·         Raamatukogu annab lugejale meeldetuletustes tähtaja raamatute tagastamiseks ja viivise tasumiseks. 

·         Raamatukogu poolt kolme kuu jooksul lugejale saadetud meeldetuletustes esitatud nõuete täitmata jätmise korral teeb raamatukogu lugejale ettekirjutuse tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on raamatukogul õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras.

·         Alla 18aastase lugeja puhul esitatakse ettekirjutus vanematele või hooldajatele.