EST ENG RUS Elektronkataloog | Läänemaa kodulugu | Teabenõue


Ajalugu
Põhimäärus
Kasutamise eeskiri
Komplekteerimine
Maakonnaraamatukogu
Töötajad
Statistika
Nõukogu
Arengukava

PÕHIMÄÄRUS

§1  Üldsätted  

(1)        Lääne Maakonna Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Haapsalu linna asutus, mis on Haapsalu Linnavolikogu poolt nimetatud oma haldusterritooriumi keskraamatukoguks ning Kultuuriministeeriumi poolt nimetatud maakonnaraamatukoguks.

 

(2)                 Raamatukogu ametlik nimetus on Lääne Maakonna Keskraamatukogu. Keskraamatukogu ametlik nimi inglise keeles on Central Library of Lääne County.

 

(3)                 Raamatukogu asub Haapsalu linnas, tema aadress on Posti 3, 90502 Haapsalu, Eesti Vabariik.

 

(4)                  Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 

(5)                 Raamatukogul on oma logo kujutise ja nimega pitsat ning sümboolika.

 

(6)                 Raamatukogu struktuuri moodustavad teenindusosakond, lasteosakond, komplekteerimis- ja töötlusosakond, administratsioon ja abipersonal.

 

§2  Raamatukogu eesmärk

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 

§3  Raamatukogu ülesanded

(1)                 Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

(2)                 Raamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse koordineerimisel on:

1)       kogude komplekteerimine ja töötlemine;

2)       rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside loomine ja pidamine;

3)       rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;

4)       erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;

5)       teatmebibliograafilise töö korraldamine;

6)       Läänemaad puudutavate teavikute kogumine, säilitamine ja tutvustamine, kodulookirjanduse andmebaasi pidamine;

7)       Keskraamatukogu kogude tutvustamiseks ja teabe vahendamiseks lugejakoolituse korraldamine.

 

(3)       Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:

1)  osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning vajadusel koduteenindust vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;

2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jm.), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Haapsalu Linnavalitsus;

3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;

4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;

5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;

6) osaleb raamatukogu tegevusvaldkonda puudutavate Haapsalu linna arengukavade eelnõude väljatöötamises;

7) teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;

8)  tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikus internetipunktis, soovijate eelregistreerimise korraldamise ning isikute abistamise riigi ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;

9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

 

 §4  Raamatukogu tegevuse korraldamine

(1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

 

(2) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 

(3) Haapsalu Linnavalitsus kehtestab konkursi korra, mille alusel viiakse läbi avalik konkurss direktori vaba ametikoha täitmiseks. Konkursi korraldab Haapsalu Linnavalitsus.

 

(4) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu Haapsalu linnapea. Direktoriga sõlmitud tähtajalise töölepingu muudab ja lõpetab Haapsalu linnapea.

 

(5) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab Haapsalu Linnavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 

(6) Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

 

§ 5. Direktor

(1) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 

(2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd raamatukogu nõukoguga ning Haapsalu Linnavalitsusega.

 

(3) Direktor:

1) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;

2) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi ning kinnitab käskkirjaga ameti- ja tööjuhendid;

3) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

4) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;

5) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab Haapsalu Linnavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;

6) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;

7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;

8) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;

9) teeb Haapsalu Linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;

10) täidab ja lahendab muid talle pandud raamatukogu tegevusega seotud kohustusi ja ülesandeid.

 

§ 6. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on organ raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

 

(2) Nõukogu nõustab direktorit ja teeb Haapsalu Linnavolikogule ja Haapsalu Linnavalitsusele ettepanekuid raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

 

(3) Oma tegevuses juhindub nõukogu raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 

(4) Nõukogul on 5 liiget, kelle volitused kestavad 2 aastat.

 

(5) Nõukogu koosseisu kinnitab Haapsalu Linnavalitsus.

 

(6) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

 

(7) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:

1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja – projektide väljatöötamiseks;

2)raamatukogu poolt pakutavate teenuste ja kultuurivaradele juurdepääsu analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavadesse;

3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

(8) Nõukogul on õigus:

1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;

2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;

3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

 

(9) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

 

(10) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 14 (neliteist) päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

 

(11) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

 

(12) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ja saadetakse igale nõukogu liikmele.

Protokolli kantakse:

1) koosoleku toimumise koht ja aeg;

2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;

3) koosoleku juhataja ja protokollija;

4) koosoleku päevakord;

5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused;

6) protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 

(13)  Nõukogu protokolle säilitatakse raamatukogus vastavalt raamatukogu asjaajamist reguleerivale korrale.

 

(14) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

 

§ 7. Raamatukogu vara

Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Haapsalu linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

 

§ 8. Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

(1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Haapsalu linna eelarvest, laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldised ja annetused ning tasud raamatukogu põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

 

(2) Haapsalu linna eelarvest tagatakse:

1) raamatukogu töötajate töötasud, välja arvatud Rahvaraamatukogu seaduse §10 lg 3 p 3 nimetatud töötajate puhul;

2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;

3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 9. Aruandlus

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. Haapsalu Linnavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande rahvaraamatukogule riigieelarvest eraldatud summade kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

 

(2) Maakonnas asuvad rahvaraamatukogud esitavad raamatukogule  rahvaraamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande. Raamatukogu esitab Kultuuriministeeriumile maakonna rahvaraamatukogude statistilise ja sisulise töö koondaruanded hiljemalt iga aasta 1. märtsiks.

 

§ 10. Kontroll ja järelevalve

(1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab Haapsalu Linnavalitsus põhimääruses ja teistes õigusaktides ettenähtud korras.

 

(2) Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Lääne maavanem.

 

§ 11. Kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kehtestab Haapsalu Linnavolikogu.

 

§ 12. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Haapsalu Linnavolikogu.

 

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Haapsalu Linnavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 

Kinnitatud

Haapsalu Linnavolikogu

         30.11.2007 otsusega nr 164